Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden door Alzio en op alle overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden die Alzio sluit met een opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 2: Aanbiedingen; totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen tot het uitvoeren van werkzaamheden van Alzio worden schriftelijk verstrekt en zijn gebaseerd op een schriftelijke omschrijving van de dienstverlening met opgave van de kosten.
 2. De kosten worden bepaald door de in de werkomschrijving genoemde omvang van de werkzaamheden waarbij wordt uitgegaan van het tijdig en juist verschaffen van alle benodigde gegevens door de opdrachtgever. De werkzaamheden worden door Alzio verricht op basis van deze gegevens, tenzij met de opdrachtgever schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en drie maanden geldig, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.
 4. Een overeenkomst tussen Alzio en de opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien de opdrachtgever, al dan niet op grond van een voorstel van Alzio, schriftelijk een overeenkomst aan Alzio verstrekt.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 3: Prijswijzigingen

 1. Basis voor de aanbieding vormen de ten tijde van de aanbieding geldende bruto lonen, huren en prijzen van materialen en diensten. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de hier genoemde kostenfactoren wijzigen, is Alzio gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Onverlet het bovenstaande zullen de loon- en overige kosten jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de wijzigingen van het door het C.B.S. te publiceren cijfer van de jaarlijkse inflatie.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, welke te kwalificeren zijn als inspanningsverbintenis, worden naar beste vermogen en inzicht uitgevoerd.
 2. Alzio zal echter nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, inbreuk maken op een recht, in strijd zijn met een wettelijke plicht of met hetgeen in het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5: Begeleiding

 1. Teneinde de uitvoering van de overeenkomst zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zal Alzio een vast contactpersoon benoemen. Deze voert overleg met alle betrokkenen inzake het verloop van de overeenkomst.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst te verlenen en aan Alzio al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat bestuurs- of commissieleden van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de overeenkomst alsmede dat inzage wordt verleend in alle gegevens die voor een goede uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn.
 2. Indien door de opdrachtgever of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zullen de hieruit voor Alzio gemaakte extra kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 3. De opdrachtgever is gehouden Alzio alle bevoegdheden te verlenen die voor een goede uitvoering van de taken nodig zijn.
 4. De opdrachtgever verplicht zich bij aanvang respectievelijk beëindiging van de overeenkomst onverwijld zorg te dragen voor aanpassing c.q. wijziging van eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke mutaties in registers.
 5. Indien de opdrachtgever verzuimt zorg te dragen voor wijziging van de inschrijving in registers als hiervoor bedoeld, vrijwaart de opdrachtgever Alzio voor alle schade en kosten van eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7: Duur van de overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst is zoals in de overeenkomst vermeld.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover ze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en vervolgovereenkomsten.
 4. Indien de opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen jegens Alzio niet nakomt dan wel dat Alzio vermoedt dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van Alzio voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, kan er beslag worden gelegd op zaken van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of anderszins de vrije schikking over het vermogen verliest, dan heeft Alzio het recht (verdere) uitvoering van alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Indien een partij ten aanzien van de bepalingen van de overeenkomst of ten aanzien van enige andere verplichting welke betreffende de onderhavige samenwerking op partijen rust, verwijtbaar tekortschiet, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen, doch niet eerder dan nadat de tekortschietende partij schriftelijk tot nakoming is gesommeerd en deze in verzuim blijft binnen een redelijke, in de sommatie genoemde, termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst, zal door de opdrachtgever aan Alzio volledige decharge worden verleend. Een en ander ontslaat de opdrachtgever niet van de plicht de vergoedingen te voldoen tot en met de dag van de beëindiging van de overeenkomst.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8: Honorering

 1. Facturering voor het basispakket geschiedt in de eerste maand van een kalenderjaar dan wel contractperiode voor 50%. Voor de overige 50% wordt een factuur gestuurd halverwege het kalender-jaar c.q. contractperiode.
 2. De – eventueel – overige uitgevoerde werkzaamheden worden per maand op basis van nacalculatie gespecificeerd gefactureerd.
 3. De opdrachtgever dient de factuur binnen dertig dagen na factuurdatum zonder opschorting, korting of verrekening aan Alzio te voldoen. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de factuur heeft voldaan, is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente tot aan de datum waarop de betreffende factuur geheel is voldaan. Alle kosten gemoeid met een dergelijke – buitengerechtelijke – incasso komen voor rekening van de opdrachtgever. In een dergelijk geval is Alzio gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
 4. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt de eindafrekening aan de opdrachtgever toegezonden. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van de eindafrekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt deze als akkoord beschouwd.
 5. In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst geschiedt facturering op basis van de stand van de door Alzio verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Alzio zal de overeenkomst naar beste weten en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Alzio heeft dienaangaande een inspanningsverplichting en geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst.
 2. Alzio is tegenover de opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen van de kant van Alzio, behoudens als deze door opzet of grove schuld van Alzio is veroorzaakt.
 3. Alzio is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen derving van inkomsten, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen door gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van onjuiste of gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Alzio gegeven inlichtingen of adviezen, waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
 4. In alle gevallen waarin Alzio gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan 25% van het jaarlijkse totaalbedrag van de vergoeding als vermeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 6. De opdrachtgever is gehouden om Alzio volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 7. Indien Alzio op het bepaalde in dit artikel een beroep zou kunnen doen, kunnen de eventuele personen belast met het uitvoeren van de overeenkomst van Alzio daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf partij bij deze overeenkomst.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen of ernstig bemoeilijken die niet aan Alzio zijn toe te rekenen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen door Alzio opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Alzio niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Alzio heeft het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid (verdere) nakoming verhindert of ernstig bemoeilijkt intreedt nadat Alzio zijn verbintenis had moeten nakomen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 11: Gedragsregels, geheimhouding

 1. Alzio verplicht zich om uiterste zorgvuldigheid en geheimhouding te betrachten ten aanzien van gegevens van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zal zich zonder toestemming onthouden van mededelingen aan derden over de aanpak, werkwijze, rapportage en dergelijke van Alzio.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 12: Eigendom

 1. Alzio behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die Alzio in verband met de overeenkomst heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 13: Opslag en transport

 1. Opslag en transport van materialen van opdrachtgever geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 14: Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, systeemontwerpen, documentatie, informatie, methodes, formules, technieken, systemen et cetera. die door Alzio aan de opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Alzio.
 2. Auteursrechten en eigendomsrechten, voortvloeiend uit werkzaamheden verricht c.q. gedaan tijdens werkzaamheden voor de opdrachtgever komen aan Alzio toe, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 15: Diversen

 1. Alzio zal de met de opdrachtgever afgesproken termijnen zoveel mogelijk in acht nemen, doch overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Eventuele reclames, zowel ten aanzien van het uitvoeren van de overeenkomst als ten aanzien van het bedrag van de factuur, dienen te geschieden per aangetekende brief binnen veertien dagen na factuurdatum.
 3. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 16: Slotbepalingen

 1. Wijziging van deze voorwaarden c.q. van de overeenkomst tussen Alzio en de opdrachtgever of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
 2. Wijziging van het karakter, de aard en de inhoud of de omvang van de overeenkomst is slechts mogelijk in overleg met Alzio. De hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan in verband met of uit deze voorwaarden, hetzij direct, hetzij indirect, zullen alleen kunnen worden voor gelegd aan de competente rechter te Hilversum.

Terug naar inhoudsopgave