Alzio professioneel vastgoedbeheer

Inloggen Mijn Alzio

Wachtwoord vergeten?

Oog voor zorgeloos wonen & werken

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, kunnen wij er niet voor instaan dat de vermelde informatie volledig en actueel is en/of geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Copyright: van onze website mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enige andere manier, zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming.